เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านบัญชี การจัดทำรายงานการเสียภาษี และประกันสังคมรายเดือน รวมถึงประสานงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้สมัครจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ และต้องสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงานได้

มีนักบัญชีที่มีคุณภาพ และประสบการณ์ช่วยสอนงานให้

 1. จัดเรียงเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
 3. จัดทำรายงานประกันสังคม
 4. บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรม CD Organizer และโปรแกรมบัญชีออนไลน์
 5. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย – หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี MS Office (Word/Excel) และพิมพ์ดีดได้
 4. บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 5. มีทักษะด้านการสื่อสาร ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ซอยสุขุมวิท 50 แยกสวัสดี 4
สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช – โลตัสสุขุมวิท 50

วิธีการรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่ายและเอกสารการสมัครงานที่ สำนักงาน
 2. ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว และเอกสารสมัครงาน ทางไปรษณีย์
 3. ส่งประวัติพร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการมาที่ info@aplthailand.com