ตามที่มีคำถาม ๆ กันมานะคะ ทำไงดี ยื่นเสียภาษีผิด ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่ผิด หรือต้องยื่นใหม่ทั้งหมด จะตอบคำถามได้ เราต้องมาดูกันก่อนค่ะว่าเป็นการยื่นภาษีอะไร ถ้าเป็น

1. ภาษีประจำปี เช่น ภงด 50, ภงด 51, ภงด 90, ภงด 91– ยื่นผิดต้องยื่นแบบแสดงรายการใหม่ทั้งหมด

”บุคคลธรรมดา” ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตามแบบ ภงด 90 หรือ 91 ผิด ไม่ว่าจะเป็นกรอกรายได้ผิด กรอกค่าใช้จ่ายผิด กรอกลดหย่อนผิด กรอกภาษีหัก ณ ที่จ่ายผิด หรือ “นิติบุคคล” ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตามแบบ ภงด 50 ผิด ยื่นผิด ก็ยื่นเพิ่มเติมเข้าไปใหม่โดยให้ “กรอกรายการใหม่เสมือนไม่เคยยื่นมาก่อน” และถ้าหากเคยชำระภาษีไปแล้ว ให้เอาภาษีที่ชำระไปแล้วมากรอกเพื่อชำระในส่วนที่ชำระแล้ว จะได้จ่ายเพิ่มเฉพาะส่วนต่างเท่านั้น!!! ถ้ายื่นเพิ่มเติมทันภายในกำหนดเวลา ก็จะไม่มีเงินเพิ่มนะคะพี่น้อง เพื่อไม่ให้งงไปกว่าเดิม เรามาลองดูตัวอย่างกัน

ตัวอย่าง นาย A แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ไปแล้วว่ามีรายได้จำนวน 800,000 บาท หักประกันชีวิตตนเองไป 100,000 บาท และชำระภาษีไปแล้วทั้งสิ้น 26,800 บาท ต่อมานาย A พบตนเองกรอกค่าเบี้ยประกันชีวิตเกินไป ที่ถูกต้องเป็น 90,000 บาท นาย A ต้อง
– ยื่นแบบแสดงรายการเพิ่มเติมเข้าไปใหม่ ถ้าทันภายในกำหนดเวลาก็จะไม่เสียเงินเพิ่ม
– กรอกรายการเงินได้ ค่าใช้จ่าย และลดหย่อนทุกอย่างเช่นเดียวกับการยืนแบบครั้งแรก เพียงแต่เปลี่ยนตัวเลขค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตจาก 100,000 เป็น 90,000 บาท
– เมื่อคำนวณภาษีใหม่ จะพบว่าภาษีที่ต้องเสียจะเพิ่มขึ้นเป็น 27,800 บาท เมื่อกรอก 26,800 ในช่องภาษีที่จะชำระแล้ว ก็จะเหลือภาษีที่จะต้องชำระเพิ่มเติมจำนวน 1,000 บาท (27,800 – 26,800)

ตัวอย่าง บริษัท P ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ ภงด 50 ไปแล้ว แสดงกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีไว้จำนวน 600,000 บาท คำนวณภาษีได้ 45,000 บาท ต่อมาพบว่ากรอกข้อมูลกในแบบแสดงรายการผิดไป บริษัท P จะต้องยื่นแบบเพิ่มเติมใหม่ โดยให้กรอกรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ใหม่ทั้งหมดเหมือนการยื่นแบบครั้งแรก เมื่อคำนวณภาษีใหม่ตามแบบที่ยื่นเพิ่มเติมนี้ ถ้าคำนวณภาษีใหม่ได้ 60,000 บาท บริษัท P ก็จะจ่ายภาษีเพิ่มเพียง 15,000 บาท แต่ถ้าคำนวณภาษีใหม่ตามแบบที่ยื่นเพิ่มเติมนี้ได้เพียง 50,000 บาท ก็ต้องไปขอคืนกันล่ะจ้า และเช่นเดียวกัน ถ้ายื่นเพิ่มเติมทันภายในกำหนดเวลาก็ไม่มีเงินเพิ่มนะค้า

2. ภาษีรายเดือน เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) หรือ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด 1, 3 , 53) หรือภาษีรายปีบางรายการ เช่น ภงด 1 ก – ยื่นผิด ให้ยื่นเพิ่มเติมเฉพาะรายการที่ขาดหรือเกิน ยื่นภาษีรอบแรกผิด ก็ยื่นเพิ่มเติมแก้ไขค่ะ แต่การกรอกแบบเพิ่มเติมสำหรับภาษีรายเดือน ไม่เหมือนกับการกรอกแบบเพิ่มเติมสำหรับภาษีรายปีนะคะ คือ ให้กรอกเฉพาะส่วนที่ขาดไป หรือเกินไปค่ะ ถ้าเป็นการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มผิดไป ในแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ 30) จะมีช่องให้เลือกนะคะ ว่าเป็น ขายขาด ขายเกิน ซื้อขาด หรือซื้อเกิน ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ

ตัวอย่าง บริษัท L ยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด 53 ผิดไป โดยยื่นค่าบริการรายบริษัท ก จำกัดไว้ 100,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3,000 บาท ต่อมาพบว่าค่าบริการสำหรับเดือนที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้มีจำนวน 150,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4,500 บาท บริษัท L จะต้องยื่นแบบเพิ่มเติม แสดงค่าบริการ 50,000 บาท ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4,500 บาท เช่นเดียวกัน ถ้ายื่นเพิ่มเติมทันภายในกำหนดเวลาก็จะไม่มีเบี้ยปรับแต่อย่างใด

ตัวอย่าง บริษัท X ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มผิดไป โดยยอดซื้อไป 90,000 บาท ภาษีซื้อ 6,300 บาท ต่อมาพบว่ามีการบวกเลขผิดในรายงานภาษีซื้อ ยอดซื้อที่ถูกต้องคือ 70,000 บาท ภาษีซื้อ 4,900 บาท บริษัท X ต้องกรอกแบบเพิ่มเติม โดยกรอกในช่องซื้อเกิน 20,000 บาท มีภาษีซื้อที่ต้องจ่ายเพิ่ม 1,400 บาท ซึ่งการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติมนี้ แม้ว่าจะทันภายในกำหนดเวลาก็อาจจะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มได้ ซึ่งกรมสรรพากรได้ทำสรุปตัวอย่างการคำนวณเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ ใครสนใจดูได้ที่นี่เลยค่ะ

เรียบเรียงโดย : www.aplthailand.com
Credit Picture : www.pixabay.com