ประเภทและกำหนดการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ยื่นด้วยแบบ ภงด. 94 

บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) ค่าเช่า 40(6) วิชาชีพอิสระ 40(7) เงินได้จากงานรับเหมา และ 40(8) รายได้จากธุรกิจส่วนตัว จะต้องนำรายได้ที่ได้รับเงินแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภายในเดือนกันยายน ของทุกปี ซึ่งภาษีที่เสียในรอบครึ่งปีนี้ สามารถนำมาหักกับภาษีที่จะต้องเสียตอนสิ้นปีได้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ยื่นด้วยแบบ ภงด. 90 หรือ ภงด 91

บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) เงินเดือนเพียงอย่างเดียว ยื่นด้วยแบบ ภ.ง.ด.91 ส่วนบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) ค่านายหน้า 40(3) ค่าสิทธิ์ 40(4) ดอกเบี้ย เงินปันผล 40(5) ค่าเช่า 40(6) วิชาชีพอิสระ 40(7) เงินได้จากงานรับเหมา และ 40(8) รายได้จากธุรกิจส่วนตัว ยื่นด้วยแบบ ภ.ง.ด.90 โดยผู้มีเงินได้จะต้องนำรายได้ที่ได้รับเงินแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม มาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภายในเดือนมีนาคมของปีต่อไป ซึ่งภาษีที่คำนวณได้ สามารถนำภาษีที่จ่ายไปแล้วในรอบครึ่งปี (ถ้ามี) มาหักออก แล้วจึงจ่ายเฉพาะส่วนต่างเท่านั้น