About Us

Company Story

บริษัท เอพีแอล แอนด์ ซันส์ จำกัด
591/4 ถนนสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10260
สายด่วน: 086-3442832 โทร: 02-7428956
Line: @aplonline

บริษัท เอพีแอล แอนด์ ซันส์ จำกัด เราเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญการทำบัญชีรับจ่าย สำหรับหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการ ผลิตและจำหน่ายสินค้า นำเข้าส่งออก ขายสินค้าออนไลน์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน ร้านอาหาร โรงแรม หอพัก ขนส่ง บริการการศึกษา บริการรถเช่า บริการด้านประกันภัย ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี สมาคม รวมถึงกิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

เราสามารถให้คำแนะนำเรื่องการวางระบบบัญชี และภาษีที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติได้จริง เราช่วยคุณวางแผนภาษี ไม่ใช่หนีภาษี ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขอคืนภาษีได้

เราพร้อมให้คำปรึกษาทางธุรกิจทุกรูปแบบ เหมาะสำหรับเถ้าแก่มือใหม่ ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง เราช่วยคุณเลือกรูปแบบการจดทะเบียนธุรกิจที่ถูกต้อง ให้คุณตัดสินใจเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนเงินลงทุนเริ่มต้นอย่างเหมาะสม

Founder Story

บริษัท เอพีแอล แอนด์ ซันส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538 โดยทีมผู้บริหารซึ่งจบการศึกษาบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีมผู้บริหารทุกท่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรู้ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพบัญชี และตรวจสอบบัญชี มากว่า 20 ปี

คุณกัลยา ศรีเสาวนีย์กุล

กรรมการผู้จัดการ

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA)
  • ประสบการณ์ตรงในสายอาชีพ ตั้งแต่ปี 2540 – ปัจจุบัน
  • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอิร์นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

ผู้บริหารของเรามีเป้าหมาย มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เราเป็น สำนักงานบัญชีคุณภาพ พร้อมบริการทางด้านบัญชี ภาษี และที่ปรึกษาทางธุริจแบบครบวงจร เรายืนหยัดพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล การต้องการส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการของลูกค้า เราพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เต็มใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว ให้คำปรึกษาแนะนำ และชี้แจงทุกประเด็นปัญหา เพือ่มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีระบบบัญชีที่ดี ถูกต้อง และ เป็นสากลมากที่สุด

บริษัท เอพีแอล แอนด์ ซันส์ จำกัด เราให้บริการผ่านเว็บไซด์ เอพีแอลไทยแลนด์ดอทคอม เราเป็นผู้เสนอสาระความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และสาระน่ารู้ต่างๆ ที่ควรทราบในการประกอบธุรกิจ เพื่อคนในแวดวงบัญชี ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไป

Culture Story

บริษัท เอพีแอล แอนด์ ซันส์ จำกัด เรามองเห็นคุณค่าของการสร้างวัฒนธุรรมเชิงบวกให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน เช่น การจัดทริปประจำปี สถานที่ทำงานที่มีบรรยากาศเป็นกันเอง มีความเป็นมิตร และสร้างสรรค์

เราเชื่อมั่นในบุคลากรและทีมงานของเรา เราสนับสนุนการทำงานอย่างเป็นอิสระ ให้ทีมงานสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้ ขณะเดียวกัน เรายังมุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกันเป็นทีม อย่างให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน เราเชื่อว่า วัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์นี้ จะนำมาซึ่งการทำงานที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีความสุข และนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กรโดยรวม

เราคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองเห็นคุณค่าในตัวเอง และพร้อมที่จะพัฒนาไปกับเรา สมัครเลย

APL Company Outing 2020 – จังหวัดกาญจนบุรี

Corporate Social Responsibility

บริษัท เอพีแอล แอนด์ ซันส์ จำกัด เราดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมากว่า 2 ทศวรรษ ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ เราคำนึงถึงลูกค้า พนักงาน และสังคมโดยรวม เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรากฐานทางสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน คลิกเลย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนกับเรา