Enquiries
ชื่อ :
อีเมลล์ :
โทรศัพท์ : *
บริการ :
   
กรอกรหัส
ข้างบนนี้ :
Favorites

บริการ Online

ตรวจค้นข้อมูล

คลังข้อมูลนักบัญชี

แบบฟอร์มงานบัญชี

ข้อมูลใช้บ่อย

E-Filing

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศให้นิติบุคคลทุกราย นำส่งบัญชีและงบการเงินสำหรับปี 2558 ทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Filing) โดยกรมฯ ขอความร่วมมือให้นิติบุคคลทุกรายขอรหัสผ่านพร้อมทั้งยืนยันตัวตน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นิติบุคคลที่ไม่ได้ยื่นขอรหัสผ่านจะไม่สามารถนำส่งงบการเงินตามระเบียบของกรมฯได้

เอกสารและข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมเพื่อขอรหัสผ่าน

  1. แบบคำขอรับรหัสผ่าน
  2. หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งงบการเงินผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์
  3. รายงานการประชุม
  4. หนังสือมอบอำนาจ
  5. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มอบอำนาจ